વુજીઆંગ જીલ્લા, સુઝહૌ, જિઆંગસુ, ચીન+86-512-63263671